About me

About me

EDSA Paragon Plaza 45x100

EDSA Paragon Plaza 45x100

Section: EDSA Southbound - Ortigas to Boni